• Home
 • Ο Σύλλογος
 • Καταστατικό Συλλόγου

Καταστατικό Συλλόγου

Άρθρο 1ο

Σύσταση, έδρα

 1. Συνιστάται μη κερδοσκοπικό Σωματείο με την επωνυμία στα ελληνικά: "ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΗΜΙΚΡΑΝΙΑ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΛΓΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ" και στα αγγλικά “GREEK SOCIETY OF MIGRAINE AND HEADACHE PATIENTS”
 2. Έδρα του Σωματείου ορίζεται η πόλη της Αθήνας
 3. Το Σωματείο μπορεί να ιδρύει γραφεία του ή υποκαταστήματα ή πρακτορεία και σε άλλα μέρη της χώρας.

Άρθρο 2ο

Σκοπός

Σκοποί του Σωματείου είναι :
 1. Η ενημέρωση, η διεκδίκηση δικαιωμάτων και η παροχή συμπαράστασης και βοηθείας σε άτομα που πάσχουν από ημικρανία, κεφαλαλγία και προσωπαλγία (περιλαμβάνεται η αθροιστική κεφαλαλγία, η κεφαλαλγία τύπου τάσεως, η νευραλγία του τριδύμου νεύρου, η νευραλγία-νευροπαθητικός πόνος προσώπου ή στοματογναθικής άρθρωσης και όλα τα είδη κεφαλαλγιών ή προσωπαλγιών, καθώς και τύποι και επιπλοκές της ημικρανίας, όπως η χρόνια ημικρανία κ.α.).
 2. Η διεκδίκηση από την πολιτεία και την κοινωνία ενεργής συμπαράστασης σε ανθρώπους που πάσχουν από ημικρανία, κεφαλαλγία και προσωπαλγία.
 3. Η προώθηση και η ανάπτυξη με κάθε μέσον της επιστημονικής έρευνας σχετικά με ημικρανία, κεφαλαλγία και προσωπαλγία.
 4. Η στενή επαφή (επιστημονική και κοινωνική), η αλληλεγγύη και η συνεργασία των μελών του Σωματείου, είτε αυτά προέρχονται από τον επιστημονικό χώρο, είτε προέρχονται από το χώρο των πασχόντων ή τον χώρο των φίλων και
  συμπαθούντων.
 5. Η προώθηση της διεθνούς συνεργασίας σε θέματα που σχετίζονται με ημικρανία, κεφαλαλγία και προσωπαλγία και την αντιμετώπισή τους.
 6. Η ενημέρωση και διαφώτιση των αρμοδίων κρατικών αρχών και του ευρύτερου κοινωνικού συνόλου για την ημικρανία, κεφαλαλγία και προσωπαλγία, καθώς και η πληροφόρηση σχετικά με τις νεότερες επιστημονικές εξελίξεις και προοπτικές στην καταπολέμηση και αντιμετώπιση των παθήσεων αυτών.
 7. Η ηθική, υλική και επιστημονική υποστήριξη, προστασία και βοήθεια σε όσους πάσχουν από ημικρανία, κεφαλαλγία και προσωπαλγία, καθώς και τις οικογένειές τους.
 8. Η βελτίωση της ποιότητας ζωής των ατόμων που πάσχουν από ημικρανία, κεφαλαλγία και προσωπαλγία.
 9. Η ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης στον προβληματισμό που σχετίζεται με την ημικρανία, κεφαλαλγία και την προσωπαλγία.
 10. Η ευαισθητοποίηση πολιτικών και θεσμικών οργάνων στο πρόβλημα της ημικρανίας, κεφαλαλγίας και προσωπαλγίας.
 11. Η συνεργασία με δημόσιες και ιδιωτικές δομές που ενδιαφέρονται για την μελέτη, έρευνα και θεραπεία της ημικρανίας, κεφαλαλγίας και προσωπαλγίας και οι οποίες διαθέτουν τις απαραίτητες προϋποθέσεις, ώστε να εγγυηθούν την ποιότητα των υπηρεσιών στον ασθενή.
 12. Η ενημέρωση και η ενθάρρυνση ασθενών με ημικρανία, κεφαλαλγία και προσωπαλγία να συμμετέχουν σε κλινικές μελέτες που πιθανόν διεξάγονται για την πάθηση τους.
 13. Η εξυπηρέτηση της καταρτίσεως και της ενημερώσεως των υγειονομικών λειτουργών που εμπλέκονται με την πάθηση της ημικρανίας, κεφαλαλγίας και προσωπαλγίας.
 14. Η σύσταση ομοσπονδίας με άλλα σωματεία, αστικές μη κερδοσκοπικές εταιρίες, οργανισμούς και φορείς νομικά αναγνωρισμένους, οι σκοποί των οποίων είναι παρόμοιοι με τον "ΣΥΛΛΟΓΟ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΗΜΙΚΡΑΝΙΑ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΛΓΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ".

Άρθρο 3ο

Μέσα Πραγματοποιήσεως Σκοπών

Ο "ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΗΜΙΚΡΑΝΙΑ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΛΓΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ" επιδιώκει την πραγματοποίηση των σκοπών του με κάθε νόμιμο μέσο και κυρίως :

 1. Ανάπτυξη κάθε είδους ενημερωτικής και επιμορφωτικής και ψυχαγωγικής δραστηριότητας όπως διοργάνωση και συντονισμός διαλέξεων, ημερίδων, συζητήσεων, σεμιναρίων και οιωνδήποτε άλλων κριθούν πρόσφορα μέσα,  ενημέρωση μέσω του Τύπου και των Μαζικών Μέσων Επικοινωνίας, δημοσιεύσεις, εκδόσεις εντύπων, ενημερωτικών φυλλαδίων κ.λ.π. .
 2. Συμμετοχή μελών του συλλόγου σε συνέδρια εθνικά ή διεθνή, σεμινάρια, διαλέξεις, στρογγυλά τραπέζια και κάθε είδους άλλη σχετική ή συναφή διοργάνωση, διοργανούμενη από επιστημονικά σώματα, κρατικούς ή ιδιωτικούς φορείς, σωματία/συλλόγους/ομοσπονδίες ή κάθε άλλο φορέα ασθενών, εθνικό ή διεθνή.
 3. Επικοινωνία και συνεργασία με αναλόγους κοινωνικούς και ιατρικούς φορείς της χώρας μας, άλλων χωρών, καθώς και με εθνικές και διεθνείς καθ’ ύλην αρμόδιες υπηρεσίες και οργανώσεις.
 4. Παρεμβάσεις, παραστάσεις, διαβήματα κ.λ.π. προς τους αρμοδίους κρατικούς φορείς της χώρας μας, τους επιστημονικούς συλλόγους, πανεπιστήμια, κοινωνικούς και ιδιωτικούς φορείς, καθώς και κάθε Ελληνικό, αλλοδαπό ή διεθνή φορέα, που έχει την δυνατότητα ή την βούληση να συμβάλει στην επίτευξη των σκοπων του Σωματείου.
 5. Ανάληψη εκπόνησης ή συμμετοχή με άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα στην εκπόνηση ερευνητικών προγραμμάτων των αρμοδίων Υπουργείων, της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλων Οργανισμών εθνικών ή διεθνών.
 6. Συνεργασία με χορηγούς από τον τον χώρο της ιδιωτικής πρωτοβουλίας για κοινωνικές έρευνες, ενημερωτικές εκστρατείες, χρηματοδότηση, δωρεές κ.λ.π. .
 7. Συγκρότηση ομάδων εργασίας και επιτροπών, καθώς και ανάθεση έργου σε ειδικούς για την επίτευξη επί μέρους στόχων.
 8. Προσφυγή ή παράσταση και ενημέρωση σε κάθε είδους νομοθετικά ή δικαιοδοτικά όργανα (Δικαστήρια, επιτροπές, Κοινοβούλιο κ.λ.π.) στο εσωτερικό και εξωτερικό για την επίτευξη των σκοπών.
 9. Οργάνωση κάθε είδους κοινωνικών εκδηλώσεων με σκοπό την επαφή των μελών μεταξύ των, ώστε να ανταλλάσσονται σκέψεις και εμπειρίες σχετικά με την αντιμετώπιση της κεφαλαλγίας και όλα τα είδη χρόνιου πόνου.
 10. Έκδοση περιοδικού εντύπου και οιαδήποτε σχετική με την κεφαλαλγία και όλα τα είδη χρόνιου πόνου εκδοτική δραστηριότητα.
 11. Δημιουργία ηλεκτρονικού ιστότοπου και παρουσία στα διαδικτυακά μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
 12. Συμμετοχή ή συνεργασία με δευτεροβάθμια ή τριτοβάθμια όργανα συλλόγων ομοειδών ή παρεμφερών επιδιώξεων, Ελληνικά ή αλλοδαπά.
 13. Υποστήριξη ή και διενέργεια επιστημονικής έρευνας, σχετικής με ημικρανία, κεφαλαλγία και προσωπαλγία, με σκοπό την παραγωγή στοιχείων και δεδομένων, η χρήση των οποίων σχετίζεται με τους σκοπούς του συλλόγου.
 14. Οποιοσδήποτε άμεσος ή έμμεσος σκοπός του Σωματείου που έχει πολιτικά κίνητρα ή κίνητρα που επιδιώκουν συνεργασία με άλλες ενώσεις προσώπων που επιδιώκουν πολιτικούς σκοπούς, απαγορεύονται.

Άρθρο 4ο

Μέλη

Ι. Τα μέλη του Σωματείου διακρίνονται σε :
 1. Τακτικά: Αυτά είναι : α) οιοδήποτε πρόσωπο πάσχει από οιαδήποτε μορφή και είδος κεφαλαλγίας και όλα τα είδη χρόνιου πόνου της κεφαλής ή του προσώπου ή όσοι έχουν στο παρελθόν πάσχει από τέτοια ασθένειαα β) οιοδήποτε πρόσωπο ενδιαφέρεται να προσφέρει προσωπικά στην εξυπηρέτηση των σκοπών του "ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΗΜΙΚΡΑΝΙΑ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΛΓΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ"
 2. Έκτακτα: Αυτά είναι Ιατροί Νευρολογίας και λοιπών διαφόρων ειδικοτήτων και επιστημών, οι οποίοι ενδιαφέρονται για τους σκοπούς του Σωματείου. Ιατροί που τυχόν πάσχουν από κεφαλαλγίες μπορεί να είναι μόνο έκτακτα μέλη.
 3. Επίτιμα: Αυτά είναι πρόσωπα που έχουν προσφέρει εξαιρετικές υπηρεσίες στο Σωματείο, στη Πολιτεία και στην κοινωνία. Η ανάδειξη των επιτίμων μελών προτείνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου ή από το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον των τακτικών μελών και αποφασίζεται από τη Γενική Συνέλευση. Τα έκτακτα και επίτιμα μέλη δεν δικαιούνται να εκλέγουν ή να εκλέγονται μεταξύ των αιρετών μελών του Σωματείου. Παρίστανται στις συνεδριάσεις της Γενικής Συνελεύσεως και διατυπώνουν απόψεις και κρίσεις χωρίς ψήφο.
ΙΙ. Τα μέλη του Σωματείου πρέπει να έχουν ικανότητα για δικαιοπραξία.
ΙΙΙ. Δεν μπορεί να είναι μέλος του Σωματείου αυτός που στερήθηκε το δικαίωμα να ιδρύει ελεύθερα συνεταιρισμό ή ένωση προσώπων, καθώς και αυτός που με απόφαση Αρχής έχει στερηθεί την σχετική του ικανότητα.
IV. Η ιδιότητα μέλους είναι προσωποπαγής και αποκτάται από την ημέρα της εγγραφής στα Μητρώα του Σωματείου.
V. Κάθε εγγραφή αποφασίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου μετά από αίτηση του ενδιαφερόμενου.

Άρθρο 5ο

Δικαιώματα Μελών

Ι. Τα μέλη του Σωματείου δικαιούνται :
 1. Να μετέχουν ισότιμα στις Γενικές Συνελεύσεις με την προϋπόθεση να έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς το Σωματείο.
 2. Να εκφράζουν τις απόψεις τους με ψήφο.
 3. Να εκλέγουν τα αιρετά μέλη του Σωματείου.
 4. Να εκλέγονται μεταξύ των αιρετών μελών του Σωματείου.
  Σημείωση : Τα έκτακτα και επίτιμα μέλη του Σωματείου όταν μετέχουν στις συνεδριάσεις των Γενικών Συνελεύσεων στερούνται δικαιώματος ψήφου, ως και του δικαιώματος του εκλέγειν και εκλέγεσθαι.
 5. Να απολαύουν τα ωφελήματα και κάθε δικαίωμα που απορρέει από την ιδιότητά τους ως μελών του Σωματείου.
 6. Να αποχωρούν από το Σωματείο ελεύθερα.
ΙΙ. Μέλη του Σωματείου που αποχωρούν, μπορούν να επανεγγραφούν εφ’ όσον προηγουμένως εξοφλήσουν πλήρως τυχόν παλαιές εισφορές τους προς το Σωματείο.

Άρθρο 6ο

Υποχρεώσεις Μελών

Ι. Τα μέλη του Σωματείου οφείλουν :
 1. Να συντελούν στην εκπλήρωση των σκοπών του Σωματείου.
 2. Να παρίστανται στις συνεδριάσεις του Σωματείου.
 3. Να συμμετέχουν στις ενέργειες του Σωματείου.
 4. Να καταβάλλουν την δαπάνη εγγραφής και συνδρομής τους στο Σωματείο. Τα μέλη που διαγράφονται και επανεγγράφονται πριν περάσει έτος δεν υποχρεούνται να επανακαταβάλλουν την δαπάνη εγγραφής.
 5. Να καταβάλλουν τη χρηματική τους συνδρομή και τυχόν έκτακτες συνδρομές στο Σωματείο.
  Σημείωση : Τα επίτιμα μέλη δεν υποβάλλονται σε καμμία οικονομική επιβάρυνση.
 6. Να επιδεικνύουν μεταξύ τους συναδελφική συμπεριφορά και αλληλεγγύη.
 7. Να συμμορφώνονται πλήρως με την Νομοθεσία που αφορά τα Σωματεία και τις διατάξεις του Καταστατικού, τις αρχές του Σωματείου και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνελεύσεως των μελών.
ΙΙ. Κάθε παράβαση των διατάξεων του νόμου που αφορά τα Σωματεία και του Καταστατικού, επισύρει τον πειθαρχικό έλεγχο των υπευθύνων.

Άρθρο 7ο

Πειθαρχικός Έλεγχος

Ι. Ο πειθαρχικός έλεγχος ασκείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και σε εξαιρετική περίπτωση, κατά την κρίση του, από την Γενική Συνέλευση των μελών και συνίσταται :
 1. Στην επίπληξη.
 2. Στην προσωρινή αποβολή από το Σωματείο για χρονικό διάστημα μέχρις ενός έτους.
 3. Στην οριστική του διαγραφή από το Σωματείο.
ΙΙ. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου εξαιρείται αν με το πρόσωπο που κρίνεται :
 1. Συνδέεται με συγγένεια μέχρι τετάρτου βαθμού.
 2. Έχει έχθρα ή ιδιαίτερη φιλία.
 3. Έχει ζητηθεί και έχει συναινέσει το Διοικητικό Συμβούλιο.
ΙΙΙ. Η διαδικασία του πειθαρχικού ελέγχου κινείται από το Διοικητικό Συμβούλιο ή με εντολή της Γενικής Συνελεύσεως.
ΙV. Εναντίον της αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου για επιβολή πειθαρχικών κυρώσεων, χωρεί εντός ενός (1) μηνός, προσφυγή ενώπιον της Γενικής Συνελεύσεως.
V. Οι αποφάσεις που αφορούν την άσκηση πειθαρχικού ελέγχου, λαμβάνονται με μυστική ψηφοφορία.

Άρθρο 8ο

Διαγραφή Μελών

Ι. Το Διοικητικό Συμβούλιο για σπουδαίο λόγο, από αυτούς που αναφέρονται στο Καταστατικό και την σχετική νομοθεσία που αφορά τα Σωματεία μπορεί να αποφασίσει την διαγραφή μέλους από το Σωματείο.
ΙΙ. Η διαγραφή μέλους αποφασίζεται κυρίως :
Αν επί δυο (2) έτη δεν εκπληρώσει τις οικονομικές του υποχρεώσεις προς το Σωματείο, αφού προηγουμένως ειδοποιηθεί εγγράφως από το Δ.Σ. .
ΙΙΙ. Κατά της αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου για διαγραφή μέλους, χωρεί προσφυγή ενώπιον του Δικαστηρίου.
IV. Μέλος που διαγράφεται, επανεγγράφεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, εφόσον έχουν εκλείψει οι λόγοι διαγραφής του ή αυτοί που απομένουν είναι ήδη ασήμαντοι.

Άρθρο 9ο

Πόροι του Σωματείου

Πόροι του Σωματείου θεωρούνται :

 1. Οι τακτικές ετήσιες συνδρομές των μελών και η δαπάνη εγγραφής τους.
 2. Οι έκτακτες συνδρομές των μελών.
 3. Τα εισοδήματα που προέρχονται από περιουσία του Σωματείου.
 4. Οι δωρεές, κληρονομίες, κληροδοσίες και χορηγίες προς το Σωματείο.
  Γίνονται δεκτές με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και σε περίπτωση διαφωνίας με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των μελών.
  Σημ. Το ύψος των ποσών με στοιχεία α και β καθορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην περίπτωση που το ύψος της έκτακτης εισφοράς επιβάλλεται να υπερβεί το τριπλάσιο της ετήσιας συνδρομής, μέσα στον ίδιο χρόνο, την σχετική απόφαση λαμβάνει η Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 10ο

Οικονομική Διαχείριση

Ι. Η διαχείριση των οικονομικών του Σωματείου ενεργείται με βάση τον προϋπολογισμό εσόδων και εξόδων που συντάσσεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και εγκρίνεται από την Γενική Συνέλευση, ισχύει δε από 1ης Ιανουαρίου μέχρι 31ης Δεκεμβρίου κάθε έτους.
ΙΙ. Μέχρι που να εγκριθεί ο προϋπολογισμός του νέου έτους, οι εισπράξεις και πληρωμές μπορεί να γίνονται με βάση τον προϋπολογισμό του προηγούμενου έτους.
ΙΙΙ. Ο ισολογισμός και απολογισμός κάθε έτους, καθώς και η έκθεση της Ελεγκτικής Επιτροπής, υποβάλλονται υποχρεωτικά για έγκριση στη Γενική Συνέλευση μέσα σε τρεις (3) μήνες από τη λήξη του οικονομικού έτους.
IV. Οι πόροι εισπράττονται αφού εκδοθεί για κάθε περίπτωση διπλότυπο γραμματίου είσπραξης, σφραγισμένο με την σφραγίδα του Σωματείου που υπογράφεται από τον Ταμία και τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.
V. Από τους πόρους κρατείται στο Ταμείο του Σωματείου χρηματικό ποσό μέχρι τριακοσίων (300,00 €) ευρώ και το υπόλοιπο κατατίθεται σε Τράπεζα.
VI. Η ανάληψη χρημάτων από Τράπεζα ενεργείται με επιταγή που υπογράφεται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και τον Ταμία ή με κάρτα αναλήψεων που κατέχει ο Πρόεδρος ή ο Ταμίας.
VII. Οι πληρωμές του Σωματείου ενεργούνται με εντάλματα πληρωμής και επιταγές που υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και τον Ταμία ή με τραπεζική ηλεκτρονική συναλλαγή (e- banking) με κωδικούς (username, password) που κατέχουν ο Πρόεδρος ή ο Ταμίας ή με χρεωστική κάρτα που κατέχει ο Πρόεδρος ή ο Ταμίας.
VIII. Δαπάνη θεωρείται έγκυρη εφόσον γι' αυτήν έχει ληφθεί απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου

Άρθρο 11ο

Γενική Συνέλευση

Ι. Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο και κυρίαρχο όργανο του Σωματείου. Δι' αυτού εκδηλούται η θέληση των μελών.

ΙΙ. Απαρτίζεται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα που εκλέγονται πριν από την έναρξη των εργασιών της Συνελεύσεως από τα παρόντα μέλη της, καθώς και από τα παρόντα μέλη του Σωματείου.

ΙΙΙ. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται τακτικά μεν, μια (1) φορά τον χρόνο μέσα στο πρώτο τρίμηνο του έτους, έκτακτα δε όταν το ζητήσει το Διοικητικό Συμβούλιο.

IV. Τη σύγκληση της Γενικής Συνελεύσεως μπορεί να ζητήσουν και τα τακτικά μέλη του Σωματείου με έγγραφη αίτηση του ενός πέμπτου (1/5) τουλάχιστον των μελών καθώς επίσης η Ελεγκτική Επιτροπή σε περίπτωση διαχειριστικής ανωμαλίας. Η αίτηση περί συγκλήσεως απευθύνεται στο Διοικητικό Συμβούλιο και πρέπει να αναφέρει τα θέματα που θα συζητηθούν. Και στις δύο αυτές περιπτώσεις, το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση μέσα σε δέκα πέντε (15) ημέρες. Σε περίπτωση αδρανείας ή αρνήσεως της σύγκληση αποφασίζει το Δικαστήριο.

V. Τα τακτικά μέλη καλούνται στην Γενική Συνέλευση με ατομικές προσκλήσεις που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου δέκα πέντε (15) τουλάχιστον μέρες νωρίτερα. Τα έκτακτα και επίτιμα μέλη καλούνται με οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο.

VI. Στην πρόσκληση γίνεται μνεία των θεμάτων ημερήσιας διατάξεως καθώς επίσης του χρόνου και του τόπου συγκλήσεως της Γενικής Συνελεύσεως.

VII. Στην Γενική Συνέλευση συζητούνται θέματα που αναφέρονται αποκλειστικά στην πρόσκληση. Αυτά ορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, είτε οίκοθεν, είτε εφόσον προταθούν από το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του αριθμού των τακτικών μελών και μάλιστα δέκα ημέρες πριν από την συζήτηση.

VIIΙ. Απόφαση μπορεί να ληφθεί και χωρίς συνέλευση των μελών, εάν όλα ανεξαιρέτως τα μέλη του Σωματείου δηλώσουν εγγράφως την συναίνεσή τους σε συγκεκριμένη πρόταση.

ΙΧ. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως των μελών μπορεί να προσβληθούν ενώπιον του Δικαστηρίου, εάν έχουν ληφθεί κατά παράβαση της νομοθεσίας ή των διατάξεων του Καταστατικού αυτού.

Άρθρο 12ο

Συνεδρίαση Γενικής Συνελεύσεως

Ι. Τα μέλη του Σωματείου προσέρχονται αυτοπροσώπως στη Γενική Συνέλευση και υπογράφουν στο σχετικό Βιβλίο. Τα τακτικά μέλη του Σωματείου εκπροσωπούνται στη Γενική Συνέλευση και από αντιπρόσωπό τους, που κατά την προσέλευσή του πρέπει να είναι εφοδιασμένος με σχετικό νομιμοποιητικό έγγραφο που καταθέτει στη γραμματεία του Σωματείου.
ΙΙ. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία αν παρίσταται το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον των οικονομικά τακτοποιημένων τακτικών μελών. Εάν κατά την πρώτη Συνέλευση δεν σχηματισθεί απαρτία, συγκαλείται νέα Επαναληπτική με τα ίδια απολύτως θέματα την επομένη ημέρα και βρίσκεται σε απαρτία εάν παρίστανται τα δύο πέμπτα (2/5) των μελών. Εάν και κατά την δεύτερη Συνέλευση δεν σχηματισθεί απαρτία, συγκαλείται νέα Συνέλευση που συνεδριάζει την επομένη ημέρα και βρίσκεται σε απαρτία εάν παραστούν είκοσι ένα (21) μέλη.
ΙΙΙ. Οι αποφάσεις λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στο Καταστατικό με φανερή πλειοψηφία. Σε περίπτωση ισοψηφίας, υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου της Συνελεύσεως.
IV. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως των μελών που αναφέρονται σε αρχαιρεσίες, σε εκλογή οργάνων του Σωματείου, σε θέματα εμπιστοσύνης, σε έγκριση λογοδοσίας ή σε προσωπικά θέματα λαμβάνονται με μυστική ψηφοφορία.
V. Κατά την διεξαγωγή μυστικής ψηφοφορίας παρίστανται μόνο τα τακτικά μέλη που έχουν δικαίωμα ψήφου και κατ' εξαίρεση ένα (1) άτομο από το προσωπικό των γραφείων του Σωματείου.
VI. Ο νομικός σύμβουλος του Σωματείου μπορεί να παρίσταται κατά τις συνεδριάσεις της Γενικής Συνελεύσεως των μελών.
VII. Θεωρούνται άκυρες οι αποφάσεις που λαμβάνονται κατά παράβαση των διατάξεων του Καταστατικού αυτού.
VIII. Τα πρακτικά συνεδριάσεως υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της Γενικής Συνελεύσεως και παραδίδονται στον Γενικό Γραμματέα για φύλαξη.

Άρθρο 13ο

Αρμοδιότητες Γενικής Συνελεύσεως

Ι. Η Γενική Συνέλευση όταν συνεδριάζει συζητεί θέματα που φέρονται ενώπιον της για συζήτηση.
ΙΙ. Θέματα που απορρίπτονται από την Γενική Συνέλευση μπορεί να επανασυζητηθούν.
ΙΙΙ. Η Γενική Συνέλευση έχει γενική αρμοδιότητα.
IV. Θέματα που συζητούνται αποκλειστικά στην Γενική Συνέλευση είναι :
 1. Έγκριση του οικονομικού προϋπολογισμού, ισολογισμού, απολογισμού.
 2. Απολογισμός του έργου του Διοικητικού Συμβουλίου μετά από κάθε λήξη του έτους.
 3. Ο προσδιορισμός του ύψους της ημερήσιας αποζημιώσεως για ημεραργίες και έξοδα παραστάσεως των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
 4. Η κτήση από επαχθή αιτία, κινητών ή ακινήτων.
 5. Η αποδοχή κληρονομιών, κληροδοσιών, υπό τρόπο και δωρεών.
 6. Η εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
 7. Η εκλογή μελών της Ελεγκτικής Επιτροπής.
 8. Η εκλογή μελών εφορευτικής επιτροπής όταν διενεργούνται εκλογές.
 9. Η εποπτεία και ο έλεγχος της διοικήσεως του Σωματείου.
 10. Η παύση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, της Ελεγκτικής Επιτροπής για σπουδαίο λόγο ή βαριά παράβαση καθηκόντων ή ανικανότητα.
 11. Οι προσφυγές κατά των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.
 12. Η άσκηση πειθαρχικού ελέγχου κατά των μελών του Σωματείου.
 13. Η επιβολή εκτάκτων εισφορών.
 14. Η απόφαση για προσχώρηση σε ενώσεις ημεδαπές ή ξένες ευρύτερης εκτάσεως.
 15. Η τροποποίηση του Καταστατικού του Σωματείου.
 16. Η έγκριση εσωτερικών κανονισμών.
 17. Η αναστολή των εργασιών του Σωματείου.
 18. Η διάλυση του Σωματείου.
V. Στις περιπτώσεις με στοιχεία ιε, ιστ, ιζ, ιη για να ληφθεί απόφαση απαιτείται η συμμετοχή στην ψηφοφορία του μισού αριθμού των οικονομικά τακτοποιημένων μελών τουλάχιστον και ενός (1) επί πλέον (τακτικών) και η πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) αυτών.

Άρθρο 14ο

Διοικητικό Συμβούλιο

Ι. Το Σωματείο διοικείται από πενταμελές (5) Διοικητικό Συμβούλιο που απαρτίζεται από έναν (1) Πρόεδρο, έναν (1) Γενικό Γραμματέα, έναν (1) Ταμία και δυο (2) Συμβούλους που είναι όλοι άμισθοι και εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση των μελών του Σωματείου μεταξύ των τακτικών μελών με δυο (2) αναπληρωτές τους.
ΙΙ. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που απέρχονται αναπληρούνται από τα αναπληρωματικά κατά την σειρά της εκλογής τους.
ΙΙΙ. Η ιδιότητα του Προέδρου καθώς και του Γενικού Γραμματέα και του Ταμία δεν μπορούν να συμπίπτουν στο ίδιο πρόσωπο.
IV. Tα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι αλληλεγγύως υπεύθυνα για την πορεία των εργασιών του Σωματείου, εκτός εάν παρέστησαν κατά την λήψη συγκεκριμένης αποφάσεως και διεφώνησαν και η διαφωνία τους αυτή καταχωρήθηκε στα πρακτικά.
V. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει τακτικά μεν μια (1) φορά το τρίμηνο, εκτάκτως δε όταν το κρίνει αναγκαίο ο Πρόεδρος ή το ζητήσουν εγγράφως τρία (3) μέλη του. Βρίσκεται σε απαρτία εφόσον είναι παρόντα τέσσερα (4) τουλάχιστον μέλη του. Η παρουσία μπορεί να είναι φυσική ή μέσω τηλεδιάσκεψης, εφόσον υπάρχει η τεχνολογική δυνατότητα. Το ΔΣ μπορεί να καλεί άλλα μέλη, τακτικά, έκτακτα ή επίτιμα, για να συμμετέχουν σε όλη ή σε τμήμα κάποια συνεδρίας, όταν υπάρχει λόγος παρουσίας τους, χωρίς να έχουν δικαίωμα ψήφου.
VI. Τον Πρόεδρο, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρούν κατά σειρά ο Γενικός Γραμματέας ή ο αρχαιότερος από τους Συμβούλους.
VII. Οι αποφάσεις λαμβάνονται με πλειοψηφία των παρόντων μελών και σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.
VIII. Σε περίπτωση που συζητηθεί θέμα που αφορά μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, αυτό καλείται μεν κανονικά, αλλά δεν συμμετέχει στην συνεδρίαση.
ΙΧ. Για κάθε συνεδρίαση τα μέλη ειδοποιούνται πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες νωρίτερα με έγγραφες προσκλήσεις που αναφέρουν και τα θέματα ημερησίας διατάξεως.
Χ. Σε τελείως έκτακτες περιπτώσεις τα μέλη καλούνται και κατά την ίδια ημέρα της συνεδριάσεως με οποιοδήποτε μέσο.
ΧΙ. Κατά τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο είναι δυνατό να μην συγκαλούνται τακτικές συνεδριάσεις του Δ.Σ..
ΧΙΙ. Μέλος που δεν προσέρχεται επί τρεις (3) συνεχείς τακτικές ή έκτακτες συνεδριάσεις, θεωρείται ότι έχει παραιτηθεί, εκτός εάν κωλύεται για λόγους σοβαρούς και το κώλυμα γνωστοποιείται έγκαιρα στον Πρόεδρο.
ΧΙΙΙ. Σε περίπτωση που παραιτηθούν τέσσερα (4) από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μαζί με τους αναπληρωματικούς, την διοίκηση του Σωματείου αναλαμβάνει προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή και διενεργούνται αρχαιρεσίες.
XIV. Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που αναλαμβάνουν δημόσιο λειτούργημα, θεωρούνται παραιτημένα.
XV. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν επιτρέπεται να είναι υπάλληλοι του Σωματείου, ούτε να συμβάλλονται με αντάλλαγμα, με αμοιβή ή με κέρδος γενικά.
XVI. Η ψηφοφορία διενεργείται με ενιαίο πάντα ψηφοδέλτιο.

Άρθρο 15ο

Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

Το Διοικητικό Συμβούλιο :

 1. Διοικεί το Σωματείο.
 2. Ασκεί τον πειθαρχικό έλεγχο των μελών του Σωματείου και σε περίπτωση που αδυνατεί, τον έλεγχο αυτό ασκεί η Γενική Συνέλευση.
 3. Αποφασίζει την εγγραφή των μελών καθώς και την διαγραφή τους.
 4. Δια του Προέδρου και του Γενικού Γραμματέα συγκαλεί τις συνεδριάσεις της Γενικής Συνελεύσεως.
 5. Εκτελεί τις αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως.
 6. Έχει την επιμέλεια της τηρήσεως των διατάξεων του Καταστατικού.
 7. Ενημερώνει σύμφωνα με τον νόμο τις κρατικές Αρχές για θέματα που οι νόμοι επιβάλλουν.
 8. Διορίζει από τα μέλη του Σωματείου Επιτροπές για την αντιμετώπιση θεμάτων του Σωματείου.
 9. Διαχειρίζεται την περιουσία του Σωματείου.
 10. Αποφασίζει την διάθεση των δαπανών για την πραγματοποίηση των σκοπών του Σωματείου.
 11. Προσδιορίζει και ιεραρχεί τα θέματα που υλοποιεί το Σωματείο.
 12. Καθορίζει το ύψος και το δικαίωμα εγγραφής των μελών του Σωματείου καθώς και τις έκτακτες εισφορές και γενικά αναπροσαρμόζει τα χρηματικά ποσά που αναφέρονται στο Καταστατικό σε νέα δεδομένα, με πλειοψηφία τριών πέμπτων (3/5) και σε περίπτωση που σε δύο (2) αλλεπάλληλες συνεδριάσεις δεν πετύχει την πλειοψηφία αυτήν το θέμα παραπέμπεται στην Γενική Συνέλευση των μελών.
 13. Αποφασίζει για την εκπροσώπηση του Σωματείου ενώπιον τρίτων και των κρατικών Αρχών.
 14. Διορίζει Νομικό Σύμβουλο του Σωματείου ή άλλους επιστημονικούς ή τεχνικούς συμβούλους.
 15. Διορίζει υπαλλήλους για τα γραφεία του Σωματείου και συνάπτει συμβάσεις με πρόσωπα που προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στο Σωματείο και δεν συνδέονται με τα γραφεία του, εκτός αν υπάρχει προηγουμένως ρητή απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως.
 16. Διοργανώνει σεμινάρια και επιμορφωτικές διαλέξεις.
 17. Ιδρύει γραφεία και εκτός της έδρας του Σωματείου. Την σχετική απόφαση λαμβάνει με πλειοψηφία του εδαφίου ιβ.
 18. Μεριμνά για την έκδοση περιοδικού εντύπου, ενημερωτικού και ηλεκτρονικού ιστοτόπου.
 19. Διοργανώνει ψυχαγωγικές εκδηλώσεις.
 20. Προτείνει τα επίτιμα μέλη του Σωματείου στην Γενική Συνέλευση.
 21. Επιλαμβάνεται κάθε θέματος που σχετίζεται με το Σωματείο.

Άρθρο 16ο

Αρμοδιότητες Προέδρου

Ι. Ο Πρόεδρος :
 1. Συγκαλεί μαζί με τον Γενικό Γραμματέα, το Διοικητικό Συμβούλιο και τις γενικές Συνελεύσεις των μελών σε τακτικές ή έκτακτες συνεδριάσεις.
 2. Φροντίζει για την εκτέλεση των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνελεύσεως των μελών.
 3. Εκπροσωπεί το Σωματείο ενώπιον των τρίτων ή των κρατικών Αρχών, εκτός εάν για συγκεκριμένη περίπτωση αποφασίσει διαφορετικά το Διοικητικό Συμβούλιο ή η Γενική Συνέλευση.
 4. Συνομολογεί και υπογράφει συμβάσεις, εκτελώντας αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.
 5. Διεξάγει με τον Γενικό Γραμματέα και υπογράφει την αλληλογραφία.
 6. Παρακολουθεί και ελέγχει τα οικονομικά του Σωματείου.
 7. Υπογράφει με τον Ταμία τα εντάλματα πληρωμών, τις επιταγές.
 8. Υπογράφει με τον Ταμία τα εντάλματα εισπράξεων.
 9. Κινεί, συνυπογράφοντας με τον Ταμία, τον τραπεζικό λογαριασμό.
 10. Ελέγχει τα βιβλία του ταμείου.
 11. Καλεί την Ελεγκτική Επιτροπή για έλεγχο των οικονομικών του Σωματείου.
ΙΙ. Κατά τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, τον Πρόεδρο -όταν απουσιάζει ή κωλύεται- αναπληρούν κατά σειρά ο Γενικός Γραμματέας ή ο αρχαιότερος από του παρόντες Συμβούλους.

Άρθρο 17ο

Αρμοδιότητες Γενικού Γραμματέα

Ι. Ο Γενικός Γραμματέας :
 1. Έχει την διεύθυνση της Γραμματείας του Σωματείου.
 2. Φροντίζει για την αλληλογραφία του Σωματείου υπογράφοντας μαζί με τον Πρόεδρο.
 3. Τηρεί τα πρακτικά συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.
 4. Τηρεί την σφραγίδα του Σωματείου και σφραγίζει τα έγγραφα.
 5. Συνεργάζεται με τα όργανα του Σωματείου και παρέχει σε αυτά κάθε απαιτούμενο στοιχείο.
 6. Φυλάσσει τα πρακτικά της Γενικής Συνελεύσεως, του Διοικητικού Συμβουλίου, της εφορευτικής επιτροπής καθώς επίσης τις εκθέσεις της Ελεγκτικής Επιτροπής.
 7. Είναι συνυπεύθυνος με τον Πρόεδρο για την ακριβή τήρηση των Βιβλίων και στοιχείων του Σωματείου.
ΙΙ. Τον Γενικό Γραμματέα -όταν απουσιάζει ή κωλύεται- αναπληρώνει ένας από τους Συμβούλους που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 18ο

Αρμοδιότητες Ταμία

Ι. Ο Ταμίας :
 1. Έχει την διαχείριση των οικονομικών του Σωματείου.
 2. Ενεργεί πληρωμές και εισπράξεις βάσει ενταλμάτων πληρωμής και γραμματίων εισπράξεως που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον ίδιο.
 3. Κινεί με τον Πρόεδρο τον λογαριασμό που το Σωματείο τηρεί στο Ταμιευτήριο.
 4. Θέτει στη διάθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, της Ελεγκτικής Επιτροπής, της Γενικής Συνελεύσεως, του Προέδρου, ότι του ζητηθεί, κάθε στοιχείο που αφορά την οικονομική κατάσταση του Σωματείου.
 5. Τηρεί τα Βιβλία που ορίζει ο νόμος και το Καταστατικό και είναι συνυπεύθυνος με τον Πρόεδρο για την οικονομική κατάσταση του Σωματείου.
 6. Υποβάλλει κάθε τρίμηνο συνοπτική περιγραφή της καταστάσεως των οικονομικών του Σωματείου στο Διοικητικό Συμβούλιο.
ΙΙ. Τον Ταμία -όταν κωλύεται ή απουσιάζει- αναπληρώνει ένας από τους Συμβούλους που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 19ο

Εκλογή Αιρετών Μελών του Σωματείου

Ι. Όσοι επιθυμούν να εκλέγουν μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, της Ελεγκτικής Επιτροπής, υποβάλλουν σχετική αίτηση στο Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, υπό τον όρο να έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς το Σωματείο.
ΙΙ. Η αίτηση υποψηφιότητας που υποβάλλεται μόνο από τακτικά μέλη πρέπει να συνοδεύεται από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερόμενου που να δηλώνει σε αυτή, ότι έχει Ελληνική ιθαγένεια, δεν τελεί σε στέρηση πολιτικών δικαιωμάτων, ότι δεν έχει καταδικασθεί αμετάκλητα για κακούργημα ή βαρύ πλημμέλημα, που σχετίζεται με την δραστηριότητα που αναφέρεται στο Καταστατικό αυτό.
ΙΙΙ. Τα ονόματα των υποψηφίων με αλφαβητική σειρά και ξεχωριστά για τον Διοικητικό Συμβούλιο ή την Ελεγκτική Επιτροπή γνωστοποιούνται έγκαιρα στα μέλη, καταχωρούνται δε στο ίδιο ή διαφορετικό ψηφοδέλτιο κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου.
IV. Με μυστική ψηφοφορία τα μέλη του Σωματείου εκλέγουν ανά τριετία (3 έτη) τα αιρετά μέλη σημειώνοντας στο αριστερό του ονόματος -με σταυρό- τα πρόσωπα της προτιμήσεώς τους, πέντε (5) για το Διοικητικό Συμβούλιο και τρείς (3) για την Ελεγκτική Επιτροπή κατ' ανώτατο. Προκειμένου η όλη προετοιμασία της ψηφοφορίας να είναι άψογη και να διασφαλίζεται το απόρρητο κατά τα ανωτέρω, το Δ.Σ. θα έχει ορίσει από πριν γνωστή Τριμελή Επιτροπή Ψηφοφορίας. Η επιτροπή αυτή θα αποτελείται από μη υποψήφια μέλη, τα οποία σε άμεση συνεργασία με το Γενικό Γραμματέα του απερχόμενου Δ.Σ. (ο οποίος όμως μπορεί να έχει θέσει υποψηφιότητα), θα φροντίσει για την όλη προετοιμασία της ψηφοφορίας. Η επιτροπή ψηφοφορίας θα έχει οριστεί τουλάχιστον δύο μήνες πριν από τις εκλογές και σε κάθε αναφυόμενο θέμα διαδικασίας για την προετοιμασία των εκλογών θα αποφασίζει κατά πλειοψηφία χωρίς την ψήφο του Γενικού Γραμματέα. Η επιτροπή αυτή των εκλογών μπορεί να αποτελέσει αν το εγκρίνει η Γενική Συνέλευση η συγκαλούμενη για την εκλογή Δ.Σ. και την Εφορευτική Επιτροπή, ειδάλλως εκλέγεται άλλη Εφορευτική Επιτροπή από τη Γενική Συνέλευση, η οποία την ώρα της ψηφοφορίας παραλαμβάνει και το σχετικό προς τις εκλογές υλικό, οπωσδήποτε όμως πριν αρχίσει η ψηφοφορία και αφού ελέγξει ότι τα πάντα βρίσκονται σε απόλυτη τάξη. Η Εφορευτική Επιτροπή εξασφαλίζει τη μυστικότητα της ψηφοφορίας και συντάσσει το πρακτικό της όλης ψηφοφορίας και το παραδίδει στο Γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης.
V. Επιτυχόντες ανακηρύσσονται αυτοί που με την σειρά έχουν πάρει περισσότερες ψήφους. Οι πέντε (5) από αυτούς αποτελούν το Διοικητικό Συμβούλιο και οι επόμενοι τρεις (3) είναι αναπληρωματικά μέλη, επίσης οι τρείς (3) πρώτοι από τον πίνακα της Ελεγκτικής Επιτροπής αποτελούν τα τακτικά της μέλη και οι επόμενοι δύο (2) τα αναπληρωματικά.
VI. Σε περίπτωση ισοψηφίας αυτός που πέτυχε αναδεικνύεται με κλήρωση που γίνεται ανάμεσα σε αυτούς που ισοψήφισαν.
VII. Όσοι εκλέγονται για το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτούνται σε σώμα, δια μυστικής ψηφοφορίας ορίζεται ο Πρόεδρος και κατανέμονται μεταξύ τους οι λοιπές θέσεις του Δ.Σ.  και οι αρμοδιότητες, που αναφέρονται στην παράγραφο Ι του Άρθρου 14 προκειμένου να αναλάβουν τη διοίκηση του Σωματείου.

Άρθρο 20ο

Ελεγκτική Επιτροπή

Ι. Η Ελεγκτική Επιτροπή εκλέγεται από την Γενική Συνέλευση των μελών μαζί με το Διοικητικό Συμβούλιο και αποτελείται από δύο μέλη και δύο αναπληρωτές τους.
ΙΙ. Η Ελεγκτική Επιτροπή ελέγχει την οικονομική κατάσταση του Σωματείου και συντάσσει σχετική έκθεση που την θέτει υπόψη της Γενικής Συνελεύσεως των μελών, το αργότερο δύο (2) μήνες μετά την λήξη του οικονομικού έτους.
ΙΙΙ. Ο έλεγχος αυτός ενεργείται μετά από παραγγελία ή αυτεπαγγέλτως οποτεδήποτε. Υποχρεωτικά ενεργείται έλεγχος πάντοτε κατά την λήξη του οικονομικού έτους προκειμένου με σχετική έκθεση που ανακοινώνεται στα μέλη του Συλλόγου πέντε (5) ημέρες τουλάχιστον πριν από την σύγκληση της Γενικής Συνελεύσεως να τεθούν υπόψη του Σωματείου τα πορίσματα.
IV. Η Ελεγκτική Επιτροπή σε περίπτωση διαχειριστικών ανωμαλιών, με έγγραφο που απευθύνεται στο Διοικητικό Συμβούλιο ζητεί την σύγκληση της Γενικής Συνελεύσεως προκειμένου να θέσει υπόψη της τα πορίσματα. Το Διοικητικό Συμβούλιο στην περίπτωση αυτή, οφείλει να συγκαλέσει Γενικής Συνέλευση εντός είκοσι (20) ημερών.

Άρθρο 21ο

Αποζημίωση Μελών Διοικήσεως

Ι. Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή της Ελεγκτικής Επιτροπής δεν επιτρέπεται να παρέχουν υπηρεσίες στο Σωματείο με σχέση εξαρτημένης εργασίας ή εργολαβίας ή να συνάπτουν με τον Σύλλογο συμβάσεις που συνεπάγονται λήψη ανταλλάγματος.
ΙΙ. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις το Διοικητικό Συμβούλιο με πλειοψηφία τεσσάρων πέμπτων (4/5) μπορεί να συνάψει σύμβαση εργολαβίας ή παροχής υπηρεσιών με μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Το ενδιαφερόμενο μέλος δεν παρίσταται κατά την συζήτηση και για την λήψη αποφάσεως επί του θέματος λαμβάνεται υπόψη η ψήφος του σαν θετική.

Άρθρο 22ο

Τροποποίηση Καταστατικού

Ι. Ο Σύλλογος έχει την ευχέρεια να τροποποιήσει το Καταστατικό με καταστατική πλειοψηφία.
ΙΙ. Κάθε τροποποίηση ισχύει από την επομένη της εγγραφής της στα σχετικά Βιβλία του Πρωτοδικείου.

Άρθρο 23ο

Εσωτερικοί Κανονισμοί

Ι. Θέματα που αφορούν την εσωτερική λειτουργία του Σωματείου μπορεί να ρυθμίζονται με εσωτερικούς κανονισμούς.
ΙΙ. Οι Κανονισμοί αυτοί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου εισάγονται στην Γενική Συνέλευση για έγκριση και ισχύουν από την επομένη της δημοσιεύσεώς τους στο Πρωτοδικείο.

Άρθρο 24ο

Διάλυση Σωματείου

Ι. Η διάλυση του Συλλόγου αποφασίζεται από την Γενική Συνέλευση των μελών με καταστατική πλειοψηφία.
ΙΙ. Την διάλυση του Σωματείου προτείνει το Διοικητικό Συμβούλιο με το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του αριθμού των τακτικών μελών, ή η Ελεγκτική Επιτροπή σε περίπτωση σοβαρής διαχειριστικής ανωμαλίας.
ΙΙΙ. Με απόφαση του Δικαστηρίου μπορεί να διαλυθεί ο Σύλλογος για παράβαση του νόμου που διέπει τα Σωματεία ή του Καταστατικού.

Άρθρο 25ο

Τύχη Περιουσίας του Σωματείου

Η περιουσία του Σωματείου σε περίπτωση διαλύσεως δεν διανέμεται μεταξύ των μελών του. Για την τύχη της αποφασίζει η Γενική Συνέλευση των μελών. Σε περίπτωση που δεν έχει ληφθεί σχετική απόφαση η περιουσία του Σωματείου περιέρχεται σε δημόσιο οργανισμό που ασχολείται με την Κεφαλαλγία και συναφείς διαταραχές.

Άρθρο 26ο

Σφραγίδα Σήμα

Ι. Το Σωματείο έχει σφραγίδα στρογγυλή που φέρει στη μέση εικόνα που αποτυπώνει την κεφαλή του «Σκεπτόμενου» του Ροντέν και περιφερειακά την επωνυμία του Συλλόγου , την έδρακαι το έτος ιδρύσεως.
ΙΙ. Το Σωματείο μπορεί με απόφαση που θα λάβει το Διοικητικό Συμβούλιο μια φορά να καθορίσει ειδικό σήμα καθώς και τροποποιήσεις του. Κάθε περαιτέρω αλλαγή του σήματος,  μπορεί να πραγματοποιηθεί με ομόφωνη απόφαση του ΔΣ χωρίς τροποποίηση του Καταστατικού.

Άρθρο 27ο

Βιβλία του Σωματείου

Τα βιβλία που τηρεί το Σωματείο είναι :

- Υποχρεωτικά :
 1. Μητρώο μελών του Σωματείου. Σε αυτό καταχωρούνται όλα τα στοιχεία των μελών που αφορούν το Σωματείο.
 2. Βιβλίο Πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου.
 3. Βιβλίο Πρακτικών Γενικής Συνελεύσεως των μελών.
 4. Βιβλίο Εισπράξεων Πληρωμών.
- Προαιρετικά :
 1. Πρωτόκολλο Εισερχόμενων και Εξερχόμενων εγγράφων.
 2. Βιβλίο (αρχείο) Εισερχόμενων και Εξερχόμενων εγγράφων.
 3. Βιβλίο παρουσίας μελών στην Γενική Συνέλευση.
 4. Βιβλίο αναλώσιμων υλικών.
 5. Βιβλιο ιστορίας του Σωματείου

Το Σωματείο μπορεί να τηρεί και άλλα Βιβλία ανάλογα με τις ανάγκες του.

Άρθρο 28ο

Γενικές Διατάξεις

Ι. Το Σωματείο δικαιούται να μετάσχει σε ευρύτερες ενώσεις Σωματείων ή ομοειδείς, ημεδαπές ή αλλοδαπές. Σχετικά αποφασίζει η Γενική Συνέλευση των μελών. Για την αντιπροσώπευση και τη σχέση των οργάνων με το Σωματείο, εφαρμόζονται αναλογικά οι διατάξεις του Καταστατικού αυτού και οι σχετικοί νόμοι.
ΙΙ. Πράξεις των οργάνων του Σωματείου είναι ισχυρές και δεσμεύουν το Σωματείο εφόσον μέσα στα πλαίσια της αρμοδιότητάς τους αποφασίζονται κατά τον χρόνο της θητείας τους.

Άρθρο 29ο

Προσωρινή Διάταξη

Η οικονομική επιβάρυνση των μελών του Σωματείου μέχρι που να ληφθεί διαφορετική απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου καθορίζεται ως εξής :

 1. Δικαίωμα εγγραφής στο Σωματείο των τακτικών μελών ποσό πέντε Ευρώ (5,00 €).
 2. Ετησία συνδρομή τακτικών μελών ποσό πέντε Ευρώ (5,00 €).
 3. Ετησία συνδρομή εκτάκτων μελών ποσό πέντε Ευρώ (5,00 €).

Εγκρίθηκε και Υπεγράφη από τα ιδρυτικά μέλη σήμερα την 20η Σεπτεμβρίου 2017 στην Αθήνα ως ακολούθως:

Κατάλογος ιδρυτικών μελών του Σωματείου με την επωνυμία "ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΗΜΙΚΡΑΝΙΑ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΛΓΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ" και στα αγγλικά “GREEK SOCIETY OF MIGRAINE AND HEADACHE PATIENTS”

Follow our news

Fill in your email to receive our newsletters.